ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

• ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ

• ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข แนวทาง คำประกาศ กฎในการปฏิบัติงาน นโยบาย และคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการซื้อสินค้า หรือเช่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

• 3 MOVEไม่อนุญาตให้ท่านแก้ไข ทำลายหรือ ทำให้เว็บไซต์ต่างไปจากเดิม ตลอดจนใส่ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตลงไปในเว็บไซต์

• การใช้เว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

ก.) ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสอบถามและสั่งซื้อ หรือเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ข.) ไม่ทำคำสั่งซื้อปลอมหรือโดยกลฉ้อฉล ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่อาจถือได้ว่ามีการทำคำสั่งซื้อประเภทนี้แล้ว 3 MOVE มีอำนาจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวและรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

ค.) ระบุที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่สาหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ และ/หรือ รายละเอียดสาหรับการติดต่ออื่นๆ ที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงให้แก่เรา นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่บริษัท ท่านจะไม่สามารถทาคำสั่งซื้อได้

• ในวันรับสินค้าเช่า ถ้าต้องเตรียมบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรเครดิต (ถ้ามี)

• ราคาสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่จะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่เราได้ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ท่านแล้ว

• ราคาสินค้าจะเป็นไปตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเร็วที่สุดเมื่อพบว่าเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปแล้วและมอบทางเลือกให้ท่าน ว่าจะยืนยันสั่งซื้อสินค้าในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและดำเนินการคืนเงินตามจานวนที่ท่านชำระมาแล้วเต็มจำนวน

• ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบคำบรรยายของสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ ท่านสามารถทำการสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อก่อนทุกครั้ง

• ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยการชำระแบบออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการใช้บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเดบิต โดยต้องชำระเป็นเงินบาท การชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้คำยืนยันการสั่งซื้อจาก3 MOVEและนั่นถือเป็นการก่อให้เกิดสัญญาระหว่างเรากับท่าน

ก.)การชำระเงินกรณีซื้อสินค้า ชำระผ่านหน้าเว็บได้วิธีเดียว

ข.)การชำระเงินกรณีเช่าสินค้า มีค่าประกันความเสียหาย (Deposit) 50% ของราคาสินค้าจริง ท่านจะได้รับเงินค่าประกันคืนเมื่อส่งคืนสินค้าในสภาพปกติ แล้วท่านจะได้รับเงินคืนภายใน7วัน

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระด้วยเงินสด ในวันที่เซ็นต์สัญญาเช่า

2. โอนเงิน

3.ชำระผ่านหน้าเว็บ

- เช่าระยะสั้น โอนชำระผ่านหน้าเว็บ(ราคาเช่า+ราคาขนส่งแล้ววางเงินสดมัดจำค่าประกันสินค้า ตอนรับสินค้า

- เช่าระยะยาว โอนชำระผ่านหน้าเว็บ (ราคาเช่า) แล้ววางเงินสดมัดจำค่าประกันสินค้า ตอนรับสินค้า

• ช่องทางการรับสินค้า อัตราค่าขนส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระยะทาง

ก.)กรณีเช่า (เช่าระยะสั้น 3-10วัน, เช่าระยะยาวเริ่มต้น 1 เดือนขึ้นไป)

1. สินค้าสามารถ รับเองได้ที่ บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (shop 3MOVE)

2. บริการขนส่งสินค้าจากทางบริษัทโดยแมสเซนเจอร์ (เฉพาะกรุงเทพและนนทบุรีเท่านั้น) มีค่าจัดส่งสินค้า เวลาบริการ จ-ศ, 9.00-17.00 น. กรณีนอกเวลากรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน จะจัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วัน หลังได้รับชำระเงิน

ข.)กรณีซื้อ

1. สินค้าสามารถ รับเองได้ที่ บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (shop 3MOVE)

2. บริการไปรษณีย์ไทย Logispost plus 

3. บริการไปรษณีย์ไทย อีเอมเอส และลงทะเบียน

4. บริการขนส่งสินค้าจากทางบริษัทโดยแมสเซนเจอร์ (เฉพาะกรุงเทพและนนทบุรีเท่านั้น) มีค่าจัดส่งสินค้า เวลาบริการ จ-ศ, 9.00-17.00 น. กรณีนอกเวลากรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน จะจัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วัน หลังได้รับการชำระเงิน

• ท่านสามารถคืนเงิน คืนสินค้า หรือเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก.)สินค้าทุกชิ้นต้องถูกส่งคืนในสภาพเดิม ไม่ชำรุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงงัดแงะ

ข.) สินค้าที่ซื้อออนไลน์หรือเช่า สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ที่ร้านหน้าร้านของ3 MOVE เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งและลดโอกาสที่สินค้าจะสูญหาย เราแนะนำให้ท่านใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือบริษัทให้บริการจัดส่งอื่น และในการเปลี่ยนสินค้า ท่านต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งในการส่งสินค้ามายังสำนักงานของเรา ส่วนการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า เราจะรับผิดชอบค่าบริการจัดส่งให้เอง

ค.) สินค้าทุกชิ้นต้องแนบใบชำระค่าสินค้ามาด้วย มิเช่นนั้นคำขอจะถูกปฏิเสธ

หมายเหตุ : ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนเมื่อท่านได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่เสียหายได้หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ในกรณีต่อไปนี้ หากท่านพบว่าสินค้าเกิดความเสียหายเมื่อสินค้าจัดส่งถึงท่าน ท่านสามารถส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทขนส่งได้ทันที อย่างไรก็ตาม หากท่านได้ลงชื่อในใบรับสินค้าแล้ว หมายความว่า ท่านตกลงที่จะรับและท่านได้รับสินค้าในสภาพที่ครบสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถส่งคืนสินค้าได้ด้วยการส่งอีเมล์ถึงเรา หรือติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อขอแลกเปลี่ยนหรือยกเลิก รวมถึงเหตุผลในการแลกเปลี่ยนหรือยกเลิกภายใน 3 วันนับจากเวลาที่ได้รับสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บเพจอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยลิงค์บนเว็บที่ให้ไว้ บริษัทจะจ่ายเงินคืนเต็มจานวนสำหรับการยกเลิก หรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน หลังจากที่ได้มีการประเมินตรวจสอบความเสียหายแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินตามวิธีการชาระเงินซึ่งท่านได้เลือกไว้ตามคำสั่งซื้อเดิมของท่าน